Các ưu đãi

Troia khuyến khích học viên chủ động giao tiếp với giảng viên và các bạn khác trong lớp, tạo môi trường chủ động và tự tin hơn trong việc ứng dụng ngoại ngữ.

Đăng ký tư vấn