3. Min Byoung Jun

Min Byoung Jun

Giảng viên Tiếng Hàn
  • Học hàm, học vị: Thạc sĩ
  • Chức vụ/chức danh, Đơn vị công tác:Giảng viên trung tâm Hàn ngữ Sejong ĐH KHXH&NV – ĐHQG HCM
  • Chuyên ngành: Giáo dục Tiếng Hàn

Giảng viên khác