5.Moon Ok Soon

Moon Ok Soon

Giảng viên Tiếng Hàn
  • Học hàm, học vị: NCS Việt Nam Học
  • Chức vụ/chức danh, Đơn vị công tác: Giảng viên trung tâm Hàn ngữ Sejong ĐH KHXH&NV – ĐHQG HCM

Giảng viên khác